непосреден

непосреден
прил. - непосредствен, пряк, близък, директен, прав, съседен
прил. - прям, искрен
прил. - личен
прил. - най-близък

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • директен — (лат. directus) 1. прав, што оди во права линија, без посредници, непосреден 2. што зборува, постапува или работи без заобиколување …   Macedonian dictionary

  • дифузија — (лат. diffusio) 1. бавно навлегување на една материја (гас или течност) во друга со нивни непосреден допир или низ порозна преграда (на пр., низ животинско бабуле) 2. одбивање, распрснување на светлина од рапава површина на разни страни 3. ширење …   Macedonian dictionary

  • драстичен — (грч. drastikos) 1. што има силно дејство 2. груб, строг 3. непосреден, опиплив, очигледен …   Macedonian dictionary

  • имедијатен — (лат. immediatus) 1. непосредно подреден, непосреден, следен, најблизок, директен, сегашен, скорашен 2. моментален, што се извршува веднаш, неодложен …   Macedonian dictionary

  • клаузура — (лат. clausura) 1. писмен испит под непосреден надзор на членови на испитна комисија (во затворена соба) 2. а) дел од католички манастир во кој не смеат да влегуваат световни луѓе од другиот пол; 6) време што калуѓерите во манастир задолжително… …   Macedonian dictionary

  • кондукција — (лат. conductio) 1. во римското право: давање под закуп 2. физ. спроведување на електрицитет 3. преминување на топлината од едно тело на друго при нивни непосреден допир …   Macedonian dictionary

  • конклузија — (лат. conclusio) 1. лог. заклучок, логичен акт на мислење при кој се изведува заклучок од еден или од повеќе судови (премиси) ако се изведува од еден суд, се работи за непосреден заклучок, а ако се изведува од два или повеќе судови, се работи за… …   Macedonian dictionary

  • курцшлус — (гер. Kurzschluss) краток спој 1. непосреден спој на водови на електрична струја што доведува до прекин на струјата 2. фиг. случаен судир, недоразбирање, непријатност …   Macedonian dictionary

  • регтајм — (анг. ragtime) муз. вид пијанистичка музика за танц, непосреден претходник на џезот претставува комбинација на црнечкиот фолклор и на европската музичка традиција …   Macedonian dictionary

  • терорист — (лат. terror) 1. непосреден извршител на терор, учесник во терористички акции 2. приврзаник на индивидуален терор (со убиства, насилства и сл.) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”